22 maja 2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.filmar.wroclaw.pl (dalej jako: Serwis) lub innych domenach należących do Administratora tego serwisu.

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z dostępu do Serwisu, przekazanych w związku z korzystaniem w jego ramach z usług, jest FILMAR Piotr Wesołowski, Kosmonautów 212 lok 10, 54-042 Wrocław, NIP 899-001-60-78 e-mail: biuro@filmar.wroclaw.pl

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
1) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym www.filmar.wroclaw.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych Serwisom internetowym oraz usługi świadczone na rzecz Użytkowników;
2) Umowa – każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Użytkownika z Administratorem;
3) Usługi – wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Serwisu oraz w związku z korzystaniem usług firmy FILMAR Piotr Wesołowski;
4) Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

6. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu realizacji Umowy oraz marketingu i promocji usług własnych.

2. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
1) imię i nazwisko;
2) nazwa firmy;
3) adresy elektroniczne;

3. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowuje poufność danych osobowych.

4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5. Po zakończeniu korzystania z Usług przez Użytkownika Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
1) niezbędne do rozliczenia Usług,
2) niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu Usług;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

§ 3. Inne dane o Użytkowniku i dane eksploatacyjne

1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i oferowanych w ramach Serwisu Usług, w szczególności takie jak:
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym jego adres email;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

2. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Administrator może w szczególności gromadzić dane o aktywności Użytkownika i jego zachowaniach, takie jak:
1) odwiedzenie strony w Serwisie;
2) kliknięcie linku zewnętrznego lub skorzystanie z określonej treści w Serwisie.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz Usług świadczonych w jego ramach.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

§ 4. Polityka cookies

1. Administrator wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:
1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;
4) funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu;
5) reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
6) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
3) personalizacji wyświetlanych treści Użytkowników odwiedzających Serwis;
4) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
6) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

3. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem podmiotami.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

§ 6. Prawa Użytkownika

1. Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

2. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.

2. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Serwisu.